Vinh quang!Rushford đã trao lệnh của Đế chế Anh .

1

Anh ta đã hồi sinh rất khó tin. .

1